• Program Zelení PRO!Kraj Litvínov pro komunální volby 2014

  ZÁKLADNÍ BODY:

  • NE prolomení limitů povrchové těžby hnědého uhlí,
  • NE dalšímu pokračování hazardních heren ve městě,
  • ANO podpoře většího zdanění zisků těžařů a jejich směřování do obecních rozpočtů, neziskovkám, obecně prospěšným a zdravotnickým institucím a na podporu trvale udržitelného podnikání a cestovního ruchu,
  • Aktivní sociální pomoc starým a bezmocným lidem,
  • Zlepšení situace sídliště Janov,
  • Podpora drobných a středních podnikatelů,
  • Rozvoj komunitního a kulturního života ve městě,
  • Oživení centra města,
  • Zlepšení hospodaření HC Verva Litvínov,
  • Aktivní podpora zaměstnanosti,
  • Investice do minimalizace nákladů na provoz městských budov,
  • Zvýšení objemu tříděného odpadu,
  • Podpora ekologické dopravy ve městě, zlepšení návaznosti městské a meziměstské dopravy,
  • Sanace a zamezení ekologických havárií na území města,

   

  ZELENÁ PRO MÍSTNÍ ROZVOJ, KULTURU A PAMÁTKOVOU PÉČI

  • Prosadíme obnovu městského muzea v zámku Valdštejnů s tématikou mj. historie Litvínovska, místního průmyslu (manufaktury, chemických závodů, dolování, textilního průmyslu aj.), hokeje, místních sdružení apod.
  • Zastavíme chátrání budov bývalého městského špitálu (bývalé polikliniky) a navrhneme její další využité pro komunitní účely,
  • Navrhneme využití společných částí KOLDOMu, tak aby byla využitelná pro obyvatele Litvínova i pro turistický ruch,
  • Navrhneme péči o další památkové objekty a drobné sakrální památky na území města, navrhneme budoucí postup s dalšími nevyužívanými budovami města,
  • Oslovíme studenty a odborníky v oblasti urbanismu, architektury a designu k navržení plánu dalšího územního rozvoje města, jeho vzhledu apod.
  • Budeme na městské úrovni (i ve spojení s okolními obcemi) prosazovat vytvoření komplexního plánu cestovního ruchu, který nyní prakticky neexistuje – jednotlivé atraktivity CR nejsou logicky provázány, zpřístupněny a propagovány městem jako celek. Budeme se také snažit zatraktivnit jedno z možná nejzajímavějších muzeí v ČR – Podkrušnohorské technické muzeum, které má potenciál na několikanásobně vyšší návštěvnost i větší edukativnost. Proměnou na kulturně vzdělávací centrum v intencích muzejnictví 21.století by se mohlo stát mostecko-litvínovskou obdobou ostravské Dolní oblasti Vítkovice nebo nedávno otevřeného zlínského Baťova institutu.
  • V rámci podpory cestovního ruchu i vlastní rekreace místních obyvatel chceme zpřístupnění nebo úplné zrušení obory Fláje – je nestydatou drzostí, aby průmyslem a těžbou postižený region, kde jsou desítky kilometrů čtverečních nepřístupné nebo zničené, měl ještě státem znepřístupněné další desítky kilometrů nádherné přírody Krušných hor. V místě, které jsou turisticky velmi atraktivní a v místě, kde je nejlepší, nejkratší a nejhezčí spojení Podkrušnohoří s turisticky vysoce ceněnou (i v rámci České republiky) oblastí Flájské přehrady. Jde o další ekonomicky nevyužitý potenciál regionu.
  • Lepší údržbu stávajícího majetku a čistoty veřejných prostranství místo megalomanských investic
  • Zapojení Litvínova do Národní sítě zdravých měst a do Asociace českých cykloměst,
  • Finanční zvýhodnění pro ty, kdo třídí odpad,
  • Podporu malých škol rodinného typu a mateřských škol,
  • Pečlivé zvažování každého jednotlivého kácení stromů, zejména těch v majetku města,
  • Budeme se zasazovat o to, aby město vytvořilo podmínky pro vznik stálých farmářských trhů v centru města,
  • Budeme chtít do města přilákat multižánrový divadelní nebo hudební festival, který oživí centrum města, příp. budeme podporovat místní spolky v jejich snahách o oživení centra města,
  • Chceme se zapojit do v ČR obvyklých festivalů, slavností a akcí jako jsou např. kulturní léta, Dny architektury, cyklojízdy, Muzejní noci apod.,
  • Chceme se podílet na promítání letního kina na náměstí Míru,
  • Zmírníme daňovou zátěž pro kulturní zařízení ve městě,

   

  ZELENÁ PRO PODNIKÁNÍ, VZDĚLÁNÍ A ZAMĚSTNANOST

  • Nechceme slibovat jen neurčitá hesla v podobě „zlepšení spolupráce s Úřadem práce a lepšího čerpání evropských fondů“, hodláme jednat i přímo s investory, Czechinvestem, Czechtourismem, OHK, KHK, univerzitami, VOŠ a dalšími orgány. Chceme otevřít město pro malé a střední podniky s vyšší přidanou hodnotou výroby. Velkou inspirací jsou pro nás města podobného významu a velikosti v jiných částech ČR, např. Litomyšl, Humpolec nebo Písek,
  • Na městské úrovni se budeme snažit o zlepšení výuky v základním školství, pokusíme se přilákat mladé jazykově vybavené učitele s moderními postupy výuky. Budeme klást důraz na jazykovou (zejména praktickou) výuku na základních školách zřizovaných městem,
  • Pokud chceme změnit ekonomickou strukturu našeho regionu, tak je potřebné se zaměřit na perspektivní učební obory, např. nanotechnologie, biotechnologie, lehké strojírenství, čistou energetika, moderní chemii, farmacii, informační technologie, moderní potravinářské i nepotravinářské technologie apod. Budeme snažit přilákat do města pobočku VŠ nebo VOŠ, která bude některé z těchto náročných oborů poskytovat,
  • Zřízení vlastní městské energetické společnosti, která bude pro občany města vyrábět levnou elektřinu z čistých zdrojů,
  • Podpora vzniku sociální firmy – viz. bod Sídliště Janov,
  • Podpoříme rozvoj i jiných odvětví podnikání, nejen chemie a povrchové těžby, např. lehkého průmyslu a odvětví, která jsou šetrná k životnímu prostředí a jsou perspektivou pro vysoce kvalifikované lidi,
  • Hodláme navrhnout a projednat komplexní dlouhodobý plán modernizace železnice s dotčenými orgány (SŽDC, krajské orgány, obce apod.). Jeho součástí bude i znovunapojení moderní železniční dopravy v ose zrušené trati Litvínov – Horní Jiřetín – Jezeří – Jirkov – Chomutov. Budeme iniciovat tuto stavbu z povinných rezervních fondů rekultivace velkolomu ČSA, z fondu tzv. 15 Ekomiliard, Evropských fondů a povinných odvodů z vytěžených nerostů, které budou nadále zvyšovány. Tato stavba povede k dalšímu zlepšení mobility pracovních sil a výrazně zlepší infrastrukturu cestovního ruchu (v současné době je např. zámek Jezeří a tato část Krušnohoří veřejným dopravním spojením prakticky nedostupná),

  Na úrovni města budeme prosazovat (na půdě Svazu měst a obcí ČR i v přímém jednání s dotčenými orgány a subjekty), aby se zvýšené odvody z těžby nerostů v našem kraji odváděli z velké části dotčeným obcím a krajům. Tyto zisky (odvody) by měli být využity mj. na rozvoj drobného podnikání ve městech. Pomocí těchto prostředků bychom chtěli vyhlašovat grantové výzvy na dlouhodobě udržitelné podnikání a zaměstnání i znevýhodněných osob.

  • Chceme také dosáhnout větší diverzifikace zaměstnavatelů ve městě i v okolí. Na městské i okresní úrovni chybí některé prosperující zrušené tradiční podniky, které tvoří v ostatních regionech tzv. „zdravé jádro hospodářství“ – např. středně velký fungující pivovar, potravinářské firmy, menší tradiční strojírenské firmy apod.

   

  ZELENÁ PRO DOPRAVU

  • Budeme prosazovat zachování současného provozu na železniční trati Litvínov – Teplice,
  • Chceme navrhnout a prosadit úpravu společných prostor autobusového a vlakového nádraží,
  • Požadujeme co nejrychlejší modernizaci a elektrifikaci tratě zbytku tratě z Louky u Mostu do Litvínova,
  • Zachování, rozšíření a modernizaci tratě v úseku Most – Litvínov město – Moldava v K.H., dostavba trati a napojení na síť železnic v SRN,
  • Do 4 let zpracování plánů na obnovu tratě v úseku Litvínov – Janov – Horní Jiřetín – Jezeří zastávka – Jirkov – Chomutov, do 8 – 12 let realizace stavby ze zdrojů fondu na zahlazení škod po těžbě uhlí a fondů EU.
  • Budeme iniciovat na kraji zlepšení provázanosti vlakového a autobusového spojení v rámci kraje (není normální, aby např. cesta veřejnou dopravou Litvínov – Litoměřice trvala 2 hodiny a více, cesty do většiny obcí Lounska, Chomutovska a Kadaně i více než 2 – 2,5 hod.! Oproti tomu 2x delší cesta Litvínov – Prahy jen 2 hodiny)
  • MHD s více zastávkami na znamení – větší flexibilita dopravy,
  • Celkově lepší návaznost spojů v hromadné dopravě (integrace jízdních řádů vlaků,  autobusů a MHD) – maximální čekací doba 15 minut (dnes i hodina),
  • Citlivě vnímáme vysokou míru znečištění ovzduší v našem kraji (letos byly roční limity překročeny již v prvním čtvrtletí). Rádi bychom zavedli zásuvky pro dobíjení elektromobilů a jejich bezplatné parkování v centru města jako podporu rozšíření tohoto typu dopravy. Dále uvažujeme o vytipování míst pro umístění stojanů na kola pro cyklisty, stejně jako rozšíření cyklotras na území města a jejich propojení – návaznost na města další.
  • V dlouhodobé perspektivě chceme navrhnout celkovou modernizaci dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, tak aby byl z větší části energeticky soběstačný (dobíjení z FV článků), začal používat úspornější moderní dopravní prostředky (elektrobusy, midibusy apod.),

   

  ZELENÁ PRO JANOV, KOLDUM A UBYTOVNY VE MĚSTĚ

  – Budeme pracovat na odstranění „domů duchů“. Budeme požadovat větší míru zapojení CPI a SBD Krušnohor

  – ve spolupráci s ÚP a TS založit sociální firmu – nebo podpořit její založení a to zejména za účelem likvidace prázdných domů a zkrášlení sídliště – více hřišť, lavičky a zeleň. Participace místních na udržování svého okolí je základním předpokladem pro „zakořenění“ lidí – tedy pro to, aby si získali k místu pobytu vztah a toto nedevastovali.

  – vytvořit pracovní místa správců hřišť, ideálně 24 hodin – zajistí se tak správné využívání volného času dětí, bez rizika zničení vybavení hřišť.

  – vytipovat místní autority (Vajdy), které dokáží zvládat komunitu, jsou touto považováni za autoritu – tyto finančně i jinak podporovat. Vypracovat konkrétní body plnění zejména ve spolupráci MP a PČR.

  – zapojit místní obyvatele do komunitního života, tvorba společenských akcí. Předpokladem pro vznik komunitní společnosti je aktivní společné trávení volného času.

  – podpora neziskového sektoru – zejména služby pro osoby závislé na návykových látkách. K-Centrum Most. Možnost zřízení detašovaného pracoviště.

  – usměrnění tzn. Nulové tolerance – zaměření se na skutečně problémové osoby.

  – podpora pro působení sportovních organizací přímo na sídlišti.

  – zavedení podmínek pro veřejné zakázky, min 10% zaměstnanců z řad uchazečů na ÚP v Litvínově

  – po kraji požadovat zákonodárnou iniciativu v parlamentu ČR za změnu přidělování sociálních dávek s ohledem na jejich možné zneužívání a demotivační charakter,

  – chceme zabránit dalšímu sestěhovávání a ghettizaci ubytoven ve městě a v Koldomu, budeme jednat s majiteli nemovitostí,

   

  ZELENÁ PRO ČISTÉ HOSPODAŘENÍ MĚSTA

  – Hokej vnímáme jako klenot města! Současný stav, kdy město každoročně hokej dotuje více než 30 mil Kč je nadále neudržitelný. Tyto prostředky následně chybí v jiných kapitolách městského rozpočtu. Hokej však chceme ve městě udržet a tak je nutné hledat prostory pro omezení výdajů. Jednou z možností, kterou vnímáme jako reálnou je větší míra zapojení vlastních odchovanců.

  – Další pak omezením nesmyslných výdajů, kdy se na stadiónu na jedné straně chladí – odpadním produktem chlazení je teplo, které je bez užitku vypouštěno „pánu Bohu do oken“ a na druhé straně se vyplácejí nemalé částky za teplo.

  – Chceme prověřit rozpočet rekonstrukce a porovnat se skutečným stavem – napravit případné nesrovnalosti a dohnat lidi, kteří se na tomto počinu obohatili k zodpovědnosti,

  – Hodláme prověřit hospodaření všech organizací a orgánů města a navrhnout jejich další fungování,

  – Budeme prosazovat účelné nakládání s majetkem města,

   

  ZELENÁ PRO EKOLOGII

  – Na území města Litvínova stále ještě dochází k neekologickému chování některých subjektů. Toto považujeme za dále neúnosné a považujeme za jednu z priorit tyto odstranit. Jedná se např. o sportovní halu Koldům, výpusť na „Novém Záluží“. Dále bychom nechali vypracovat nezávislý audit ohledně bezpečnosti skládky CELIO,

  – Budeme aktivně vystupovat proti zájmům podnikavců tak, jako v případě bývalého dolu Morgenstern,

  – Chceme vypracovat systém, který by zvýhodňoval poctivé tříditele odpadu v platbách za komunální odpad. Obdobný systém již dlouhou dobu funguje v Německu, kde se výrazně osvědčil,

  Jakékoliv kopírování, šíření a realizace tohoto programu je dovoleno a pro ostatní volební subjekty doporučeno